Počelo prijavljivanje za kupovinu seoskih kuća

Stanovnici Srbije, do 45 godina starosti, u novom krugu dodele sredstava za kupovinu seoskih kuća mogu da konkurišu kao pojedinci, samohrani roditelji , bračni ili vanbračni partneri. Bespovratna sredstva koja se dobijaju od Minisatrstva za brigu o selu su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u vrednosti do 1,2 miuliona dinara. Sredstva nisu namenjena za opremanje kuće i okućnice, niti za prenos vlasništva, što je obaveza dobitnika bespovreatnih sredstava.
Uslovi koje bi trebalo da ispunjavaju podnosioci prijava su i: da nisu vanknjižni vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, da nisu otuđili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa, kao i da nisu stekli nepokretnosti u prethodnih pet godina, izuzev poljoprivrednog zemljišta. Takođe, da nemaju neizmirenih, dospelih obaveza na ime poreza, da se protiv njih ne vodi izvršni postupak, da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu i da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti, između ostalog stoji u javnom pozivu resornog ministarstva.

Na osnovu konkursa i kuća za koju se konkuriše mora da ispunjava neke od uslova, a pre svega da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima, da se nalazi u naseljenom mestu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga poput zdravstvene ambulante, pošte, škole,
stanice prevoza ili da neki od navedenih objekata postoji u susednim naseljenim mestima. Na osniovu konkursa, kuća mora da bude upisana u katastar nepokretnosti na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta, da je seoska kuća sa okućnicom, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i seoska kuća ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja i da nije predmet sudskog spora.

Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava, prema uslovima konkursa, ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od deset godina, od dana zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti.
Rok za podnošenje prijave za dobijanje sredstava za kupovinu seoskog domaćinstva počeo je da teče od 25. februara ove godine i trajaće do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra. Sredstva će se dodeljivati po redosledu podnetih prijava, sve do utroška budžeta predviđenog za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.
Konačnu odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi ministar rešenjem, na osnovu predloga Komisije. Zainteresovani program i obrazac prijave mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva zabrigu o selu – www.mbs.gov.rs, a za sva pitanja u vezi javnog konkursa mogu se obratiti na mejl adrese: mirjana.vesic@mbs.gov.rs, milos.petrovic@mbs.gov.rs ili ivana.lijeskic@mbs.gov.rs, kao i na brojeve telefona: 011 311 7633, 011 311 2016 i 011 267 3024.

Precizno i tačno popunjenu prijavu i prateću dokumentaciju podnosioci šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina 2a, 11070 Novi Beograd ili se dostavlja predajom na pisarnicu na navedenoj adresi.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.