Program energetske sanacije domaćinstava u opštini Vladičin Han

Jedna od 37 lokalnih lokalnih samuprava u Srbiji gde će biti realizovan program energetske snacije stambenih objekata je i Vladičin Han. Cilj programa je povećanje enrgetske efikasnoti kroz proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i smanjenje utroška energije za oko 30 odsto, koliko će građani uštedeti i na računima za električnu energiju

Jedna od 37 lokalnih lokalnih samuprava u Srbiji gde će biti realizovan program energetske snacije stambenih objekata je i Vladičin Han. Opština će uz pomoć Ministarstva energetike ove godine sufinansirati građane da na stamebnim objketima postave solarne panele za proizvodnju električne energije kao i zamene stolariju, termički izoluju objekte i pređu na efikasniji sistem grejanja, sve u cilju poboljšanja energetske efikasnosti njihovih domova. Cilj programa je povećanje enrgetske efikasnoti kroz proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i smanjenje utroška energije za oko 30 odsto, koliko će građani uštedeti i na računima za električnu energiju. Za poslednjih par decenija to je najveće izdvajanje kako lokalne samouprave tako i države za građane, pred kojima su rigorozni uslovi za dobijanje sredstva za energetsku sanaciju objekata u kojima žive. Energetska sanacija u domaćinstvima sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave ugradnjom solarnih panela za proizvodnju električne energije, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Vladičin Han. Nnedavno su na javnom konkursu izbarna preduzeća koja nabaviti opremu za realizaciju projekta, kao i izvoditi radove na objektima čiji vlasnici dobiju bespovratna sredstva za energetsku sanaciju.

Ugradnja solarnih panela

Građani mogu da konkurišu za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama. Prema konkursu, predmet finansiranja obuhvata nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta, do i jednako 6 kW, nabavku invertera, pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem, zatim ugradnju solarnih panela, invertera pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem. Konkursom je obuhvaćena i izrada neophodne tehničke dokumentacije, izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela, inveretara i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.
Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti domaćinstva izuzev onih koja su u prethodnom periodu koristila sredstva Opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i domaćinstava koja su u prethodne dve godine,posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti, odustali od njihovog korišćen

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove: da je podnosilac prijave vlasnik objekta za koji podnosi prijavu i da je podnosilac prijave vlasnik ili nosilac prava nad brojilom. Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji podnosi prijavu, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika
objekta, overenu od strane javnog beležnika, suda ili opštinske uprave, da se za objekat može podneti prijava.
Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje, predstavlja manij iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, kao i iznosa koji se dobija množenjem snage panela u kW iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70.000,00 dinara sa PDV-om.
Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW razliku do ukupne vrednosti radova prema
predračunu izabranog privrednog subjekta, snosiće domaćinstva

Komisija neće prihvatiti refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge, plaćene ili
isporučene, odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

Energetska sanacija objekata

Opština Vladičin Han raspisala je i javni konkurs za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada. Sufinansiranje od strane optšine Vladičin Han iznosi 50 odsto od vrednosti investicije, sa PDV-om, a maksimalni podsticaji definisani su po merama energetske sanacije. Sufinansiranje od strane optšine Vladičin Han iznosi 50 odsto od vrednosti investicije, sa PDV-om, a maksimalni podsticaji definisani su po merama energetske sanacije.


„Građani mogu da konkurišu za: zamenu spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, za šta mogu da dobiju maksimalno 140.000 dinara. Za postavljanje i nabavku materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru – ugradnja fasade, a maksimalni iznos na ime sufinansiranja je 210.000 dinara koji se može dobiti. Za izolaciju tavanice i izolaciju ispod krovnog pokrivača, građani mogu dobiti podsticaje u maksimalnom iznosu do 150.000 dinara,“ kaže Nikola Stamenković, pomoćnik predsednika Opštine Vladičin Han.
Za nabavku i instalacija kotlova na biomasu, drvni pelet, briket, sečka, kao i grejača prostora, ili zamenu postojećeg grejača prostora efikasnijim, može se dobiti do 110.000, a za zamenu postojeće ili ugradnju nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora, za šta se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora – efikasnijim, udeo sredstava podsticaja su do 120.000 dinara.
Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema biće finansirana iznosom do 140.000,00 dinara. Sve navedene mere, biće sufinasirane sa 50 odsto iz budžeta, dok će ostatak sredstava građani koji ispunjavaju uslove iz konkursa, morati da finansiraju sami.

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja stanuju u porodičnim kućama, stanovima i stambene zajednice, koje ispunjavaju sledeće uslove: da je podnosilac prijave vlasnik objekta, da je objekat za koji se podnosi zahtev za energetsku sanaciju nastanjen i da je upisan u odgovarajući registar, tj. da je izgrađen pre donošenja propisa o izgradnji, legalizovan, ozakonjen ili se nalazi u postupku ozakonjenja.

Odabrani privredni subjekti koji će biti angažovani na izvođenju radova

Da bi se svi poslovi oko energetske sanacije objekata i ugradnje solarnih panela realizovali, bilo je neophodno i da se odbaeru privredni subjketi koji će sve to realizovati. Putem javnog konkursa poslove zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće dobili su: Preduzeće za proizvodnju i promet „Vrla komerc“, Samostalna zanatska radnja „FILOS Miloš Filipović“, iz Vladičinog Hana i Vladimir Stojković Preduzetnik, Biro za izvođenje građevinskih radova projektovanje, inženjering i trgovinu „Piramida minus“ iz Ladovice.

Vladimir Kostić, zamenik predsednika opštine Vladičin Han

„Privrednici su rangirani po broju bodova, ali bez obzira na to, građani koji dobiju sredstva za sufinansiranje radova na ergetskoj efikasnosti svojih domova, mogu da izaberu onaj privredni subjekat koji žele. Za realizaciju nekih mera energetske efikasnosti objekata, javio se samo po jedan izvođač, pa je njemu posao i dodeljen,“ reako je Vladimir Kostić, zamenik predsednika opštine Vladičin Han.

Za meru postavljanja i nabavke materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice, izabrano je Preduzeće za proizvodnju, transport, trgovinu i usluge „HAN PAK“ doo Vladičin Han, kao i za poslove postavljanja i nabavke materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće. „HAN PAK “ će biti angažovan i na nabvaci instalacija kotlova na biomasu, drvni pelet, briket, sečku, grejača prostora, ili zamenu postojećeg grejača prostora ,kotla ili peći, efikasnijim za porodične kuće, stanove i stambene zajednice, i za zamenu postojeće ili ugradnji nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade.

Nabavku i ugradnju solarnih kolektora u instalacija za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema obavljaće Ana Stamenković PR Radnja za ugradnju stolarije solarnih sistema i grejanja i trgovinu „SORABI RS“ iz Vranja.

Ovaj medijski sadržaj je deo projekta „Pogled na Vladičin Han“, sufinansiran iz budžeta Opštine Vladičin Han. Stavovi izneti u tekstu ne izražavaju stavove navedene instituacije.

Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

One thought on “Program energetske sanacije domaćinstava u opštini Vladičin Han

  1. Kome predajem dokumentaciju ili razgovor bilo bih bolje razgovarati pa predati unapred hvala

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.