Raspisan javni konkurs za građane za sufinansiranje ugradnje panela za električnu energiju

Komisija neće prihvatiti refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge, plaćene ili
isporučene, odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti.

Opština Vladičin Han je 26. avgusta raspisala javni konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji ove opštine. Prema konkursu, predmet finansiranja obuhvata nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta, do i jednako 6 kW, nabavku invertera, pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za
merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem, zatim ugradnju solarnih panela, invertera pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale
neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem. Takođe konkrsom je obuhvaćena izrada neophodne tehničke dokumentacije, izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela, inveretara i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.
Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti domaćinstva izuzev onih koja su u prethodnom periodu koristila sredstva Opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i domaćinstava koja su u prethodne dve godine,posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti, odustali od njihovog korišćen

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove: da je podnosilac prijave vlasnik objekta za koji podnosi prijavu i da je podnosilac prijave vlasnik ili nosilac prava nad brojilom. Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji podnosi prijavu, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika
objekta, overenu od strane javnog beležnika, suda ili opštinske uprave, da se za objekat može podneti prijava. Takođe, da je domaćinstvo priključeno na distributivnu mrežu električne energije i da je na
poslednjem računu registrovana potrošnja od minimum 30 kWh.
Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje, predstavlja manij iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, kao i iznosa koji se dobija množenjem snage panela u kW iz dostavljene profakture, sa iznosom od 70.000,00 dinara sa PDV-om.
Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW razliku do ukupne vrednosti radova prema
predračunu izabranog privrednog subjekta, snosiće domaćinstva.

Komisija neće prihvatiti refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge, plaćene ili
isporučene, odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti. Takođe, neće biti prihvaćeni ni troškovi vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja – troškovi odobravanja kredita ikamata, kreditnog biroa kao ni osiguranja kredita a zatim ni nabavke opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava, a ni druge troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

Na osnovu donetog Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mere energetske sanacije ugradnjom solarnih panela, biće zaključeni pojedinačni ugovori sa građanima i privrednim subjektima. Nakon završetka radova potrebno je da građani dostave komisiji dokaz o
uplati celokupnog sopstvenog udela u finansiranju radova na ugradnji solarnih
panela i ostale instalacije izvođaču radova. Ukoliko privredni subjekat nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predračunom koji je građanin podneo prilikom prijave, Opština
neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli opštine Vladičin Han. Konkurs je otvoren do 19. septembra 2022. godine.

Sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovani mogu dobiti na kontakt telefon 017/390-501 i ili putem elektronske pošte, info@vladicinhan.org.rs.


Čitaoci koji žele da podrže rad našeg portala to mogu da učine uplatom na dinarski žiro-račun.
PODACI ZA UPLATU
Primalac: Portal Vesnik017, Sime Pogačarevića 12, Vladičin Han
Svrha upalte: donacija
Broj računa: 205-423569-81

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.